Mariëtte Huibrechtse Therapie & Relatietherapie Hilversum 't Gooi
PRAKTISCHE ZAKEN

Registraties

Mariëtte Huibrechtse, Therapie & Relatietherapie
Relatietherapeut IBCT, ACT therapeut en supervisor
Praktijk voor psychosociale en complementaire hulp

NFG: 6253
Relatietherapeuten Register: 23-0001
RBCZ: 809236R
VMBN categorie 1: 2013429
AGB-code praktijk: 9001 5005
AGB-code persoonlijk: 9003 6211

Door deze registraties is (gedeeltelijke) vergoeding vanuit het aanvullend pakket bij je zorgverzekering mogelijk. Ik kan je daarover informeren.
Werkgevers bieden vaak mogelijkheden voor vergoeding in het kader van herstel na burn-out, duurzame inzetbaarheid en stressreductie. Altijd de moeite waard om bij je leidinggevende na te vragen.

Tarieven

Individueel

Individuele sessie, 50-60 minuten: €95
Zakelijk tarief: €125

Relaties

Relatietherapie sessie, 60-75 minuten: €150
Conflictbemiddeling, mediation, 60 minuten: €150

Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden en het privacy-regelement

Algemene voorwaarden Huibrechtse Therapie & Training (hierna te noemen HTT) opgesteld ism StressWise Nederland 

 

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 27 maart 2020 van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Huibrechtse Therapie en Training (meestal in opdracht van) StressWise | MindfulnessFabriek als opdrachtnemer optreedt. Onder HTT wordt verstaan de eenmanszaak van M.C.H. Huibrechtse. De deelnemer/opdrachtgever /cliënt is de wederpartij van HTT die een product of dienst afneemt.

2. Inschrijving of aanmelding
De overeenkomst c.q. inschrijving of aanmelding komt tot stand op het moment dat de deelnemer/cliënt te kennen geeft, via e-mail, website, sociale media of telefoon, deel te willen nemen aan een training of zich aanmeldt voor (relatie)therapie en aanvaardt dat HTT een bevestiging van inschrijving stuurt. De overeenkomst wordt definitief na het verlopen van de termijn gesteld onder artikel 5.
De deelnemer ontvangt van HTT via e-mail een bevestiging met daarin de overeengekomen afspraken, datum van het kennismakingsgesprek, training of activiteit, en de algemene voorwaarden.
Het staat HTT vrij om op basis van de door de deelnemer verstrekte gegevens, te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de activiteit.

3. Privacy
De door de deelnemer verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
De door de deelnemer t.b.v. de training of activiteit verstrekte gegevens worden tot twintig jaar na de training of therapie door HTT bewaard. Vervolgens wordt deze informatie vernietigd, met uitzondering van de informatie die HTT door wetgeving verplicht is te bewaren. In het kader van de overeenkomst tussen HTT en deelnemer schrijft de wetgever voor dat debiteurengegevens zeven jaar worden bewaard op een Europese server. Meer informatie is terug te vinden in het privacystatement van MindfulnessFabriek | StressWise | HTT.

4. Betalingsvoorwaarden
De deelnemer/cliënt ontvangt na twee of vier sessies een digitale factuur, tenzij de factuur door derden, of anders overeengekomen, wordt voldaan. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen. Bij een eventuele incassoprocedure, komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer/cliënt. 

5. Annulering van individuele afspraken
Gratis en vrijblijvende (telefonische) kennismakingsgesprekken dienen uiterlijk 2 uur vóór aanvang van de geplande afspraak te worden geannuleerd. Bij te laat afmelden vervalt de geplande afspraak en rekent HTT €25.
De deelnemer heeft na acceptatie van de algemene voorwaarden 14 dagen de tijd om de individuele activiteit kosteloos te annuleren. De bedenktijd van 14 dagen vervalt op de startdatum van de activiteit als deze binnen de bedenktijd plaatsvindt.
Bij annulering door de deelnemer/cliënt van een individuele training of therapie korter dan 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak, vervalt de geplande sessie en rekent HTT het volledige tarief à €95. Voor een te laat afgezegde sessie relatietherapie wordt het bedrag van €150 in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid
Deelname aan training en therapie bij HTT is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer/cliënt geadviseerd de huisarts of een eventuele mede-behandelaar te raadplegen en toestemming te vragen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de de therapeut/trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.
HTT zet zich in om training en therapie naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. HTT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van HTT, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van HTT. In geen geval is HTT aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
HTT werkt samen met StressWise en Mindfulnessfabriek en verkrijgt opdrachten en contactgegevens vanuit deze organisatie. De werknemers gaan verantwoordelijk met gegevens om en nemen de nodige zorgvuldigheid in acht. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

7. Klachtenregeling
Binnen StressWise | MindfulnessFabriek | HTT wordt gewerkt op basis van deskundigheid, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen. Indien een deelnemer/cliënt, alle goede intenties ten spijt, een klacht heeft kan de deelnemer/cliënt dit bij voorkeur schriftelijk kenbaar maken aan A. Hartsema van StressWise | MindfulnessFabriek of bij M. Huibrechtse van HTT. Alle klachten worden in behandeling genomen en de afhandelingstermijn is vier weken na ontvangst van de schriftelijke klacht. Samen met de deelnemer/cliënt wordt bekeken wat er nodig is om de klacht op te lossen. Indien de deelnemer/cliënt van mening is dat de klacht niet goed is behandeld, kan de deelnemer/cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de betrokken therapeut, trainer of coach.
HTT is gebonden aan de Wkkgz en u kunt hierover meer informatie vinden op de website van mijn beroepsvereniging, de NFG Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer/cliënt of opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

8.Overmacht
In geval van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht. 

9.Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
Voor zover de opdracht werkzaamheden betreft die vallen onder het vakgebied van de beroepsorganisatie waarbij HTT is aangesloten, is HTT gehouden aan de bepalingen/beroepscode van haar beroepsorganisatie (de NFG) tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie is geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

Privacyreglement Huibrechtse Therapie & Training (hierna te noemen HTT) opgesteld ism StressWise Nederland

 

In dit Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan deze en de website van StressWise registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement
StressWise en HTT mogen de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet hebben StressWise en HTT de plicht om haar klanten:

# Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door StressWise en HTT worden verwerkt;
# Te melden wie de gegevens kunnen inzien;
# Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
# StressWise en HTT vinden jouw privacy belangrijk. Daarom geven StressWise en HTT in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens StressWise en HTT expliciet om jouw toestemming moeten vragen.

2. De persoonsgegevens die StressWise en HTT gebruiken en het doel van het gebruik
StressWise en HTT verwerken (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je cliënt wordt of bent van StressWise en/of HTT, de website bezoekt, een werknemer bent van StressWise, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van StressWise of via het contactformulier contact met ons opneemt. StressWise verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van klanten wordt het BSN-nummer, geboortedatum en gegevens over de gezondheid verwerkt mits dit noodzakelijk is voor de vergoeding van de verzekeraar. Deze gegevens stellen ons in staat om:

# De overeenkomst die cliënten met StressWise/HTT sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
# Onze dienstverlening te kunnen leveren;
# Cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
# Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
# Jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies
StressWise houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

# Te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
# De functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
# Bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
# Ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
# Het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je de website van StressWise bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website van StressWise.

Er zijn verschillende soorten cookies. StressWise heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt StressWise door (bij jouw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kun je intrekken door de instellingen te wijzigen in de door jou gebruikte browser.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
StressWise en HTT verstrekken geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de StressWise-organisatie, tenzij:

# Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
# Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die HTT of StressWise met jou heeft gesloten;
# Je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid);
# HTT zich zorgen maakt over jouw situatie. HTT zal dan contact opnemen met de huisarts of een mede-behandelaar. Ook is HTT gehouden aan de meldcode kindermishandeling. HTT zal dit altijd met je overleggen of meedelen.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
# StressWise en HTT verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
# Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van StressWise en HTT worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door StressWise en HTT beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
# Het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;
# Geheimhoudingsplicht voor de medewerkers van StressWise en HTT ten aanzien van alle aan StressWise en HTT verstrekte persoonsgegevens;
# Technische maatregelen die StressWise en HTT hebben genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
# Het niet langer bewaren dan noodzakelijk van jouw persoonsgegevens voor een goede administratie. StressWise en HTT hanteren een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal StressWise zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene
# Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
# Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
# Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering).
# Het recht om het dossier te laten vernietigen na afloop van een begeleidingstraject.
# Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per e-mail via mail@stresswise.nl of mhuibrechtse@icloud.com aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van StressWise of HTT.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met StressWise of HTT opnemen en proberen we er samen met jou uit te komen.
Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door StressWise? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.
Uiteraard zal StressWise ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van StressWise.

Privacyreglement StressWise en HTT versie februari 2018

Neem contact op met Mariëtte

Vul het formulier in of bel me op 06-28566888
Of stuur een WhatsApp-bericht

  • Neem contact op voor een kosteloos adviesgesprek van 30 minuten
  • Neem contact op als je in (relatie)therapie wilt komen
  • Neem contact op als je een mindfulness training wilt volgen

 

Bothalaan 1, 1217 JP Hilversum
KvK | 66740908
IBAN | NL63 KNAB 0256 4524 15

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.